Mentorių programa – tai visuma būdų ir priemonių, kuriais galima palengvinti studento iš užsienio studijuojančio Šiaulių universitete integraciją į ŠU akademinę bendruomenę, Šiaulių miesto bei visos Lietuvos gyvenimą.ŠUSA vykdoma mentorių programa yra savanoriška studentų iniciatyva, kurią palaiko ŠU.

 

Mentorių programą vykdo: administracinis aparatas ir mentoriai, kurių skaičius yra kintantis, nes priklauso nuo atvykstančiųjų užsienio studentų skaičiaus.

 

Administracinis aparatas – tai ŠU Tarptautinių programų ir ryšių tarnyba, tarptautinių programų koordinatoriai fakultetuose, taip pat studentai, organizuojantys it administruojantys mentorių programą bei koordinuojantys projektus, susijusius su šios Programos vystymu.

 

Mentorių tikslai:

 

1. Integruoti ŠU užsienio studentus į akademinę bendruomenę; 

2. Supažindinti su ŠU, miestu, įžymiomis vietomis bei Lietuvos kultūra, istorija ir tradicijomis;

3. Palengvinti adaptaciją Lietuvoje; 

4. Vystyti tarpkultūrinį bendradarbiavimą ir toleranciją.

Mentorių uždaviniai:

 

1. Padėti spręsti problemas, susijusias su įsikūrimu ir studijomis Šiauliuose;

2. Supažindinti užsienio studentus su ŠU, jo istorija, ŠUSA veikla;

3. Organizuoti ekskursijas į žymiausias Lietuvos vietas, įvairiapusiškai reprezentuoti Lietuvą;

4. Rengti užsienio studentų susitikimus, taip skatinti jų tarpusavio bendradarbiavimą studijų ŠU metu;

5. Sudominti ir pritraukti užsienio studentus dalyvauti ŠUSA veikloje;

6. Teikti informaciją apie Lietuvoje veikiančias jaunimo organizacijas.